prikloti

prikloti
priklóti 1. tr. truputį užkloti, pridengti: Kiek priklók, kaipgi gulės viškai nesiklojęs Kp. Pakelia patalus aukštyn – žiūri, kad tiktai galva priklota lovoje patalais BsMtII157. Kuomi svečius priklósi? JD1499. Tegu jį priklõs žali lapeliai Vlk. | prk.: Saldus miegelis prikloja, aplink panytėlę sapnuoja LTR(Grz). Kai ryto rasa priklojo, tai linksmai paukšteliai giedojo LTR(Šl). | refl.: Guliu prisiklójęs ir drebu [iš baimės] Ėr. 2. tr. daug pritiesti, prikreikti, prikratyti: Klojimą storai kad priklósi Als. | Kam teip storai priklójai karvėm? Kp. Mėšlo kiek priklóta (prikrėsta dirvoje)! Ėr. | Prakiuro dangus, ir priklojo sniego . 3. tr. storai pakloti: Dvi lovos su kaupu priklótos [guolio] Gs. Ei, lova, lova, tu margai priklóta, kas į tave čionai guls? JD907. Nepristačiau naujų stonių dėl tavo žirgelio, nepriklojau patalėlio dėl tavęs bernelio Mrj. Prigiteklojau pilnus laukelius, pilnus takelius plonų drobelių LMD. 4. tr. prikrauti: Kraičio priklotos skrynios . Ji nesigiria skryniom, lino kraičio priklotom . | refl. tr.: Ji daug kraičio tura prisiklojusi Dr. 5. tr. priglausti, pridėti: Siaudis n skamba per nosį, priklojant liežuvį gomurin A.Baran. Speigas pri žemės priklojo rugius Ggr. Priklók an galvą šlapią skepetą – mažiau sopės Dbk. | Kad virtau, net subinę priklójau pri žemės Šts. Liuob ūbs, kriūks kapuose, o aš klausaus, ausis priklojusi Lnk.
priklotinaĩ adv.: Priklotinaĩ skiepyti Šts. Kaip čia mes segsiam: ar priklotinaĩ (vieną šalia kito glausdami), ar užklotinai (ant vienas antro užkeldami)? Brs. | refl.: Prisiklójusias pri ledo lydekas daužo su medžiais ledaudami Šts. Jeigu dūmai prisiklója prie žemės, bus šalčio Zr.
6. tr. priguldyti, pripjauti: Šienpjoviai pievose priklojo kvepiančio šieno . 7. tr. priguldyti nukautųjų: Ten kirtom prikirtom galvų kaip kopūstų, priklojom laukus nedraugų . Priklota krūva lavonų! . 8. intr. primušti, suduoti: Priklójo priklójo ir paleido vos gyvą Ds. Kad priklosiu lentgaliu per nugarą! Ėr. Burokienė paskendo snieguose, vyras supykęs dar su šake priklojo Žem. 9. tr. sumokėti, išleisti: Ant tos provos tiek priklojo pinigų, kad neverta ir žemė Vžns. \ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • prikloti — priklóti vksm. Priklók vai̇̃kui kójas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pritiesti — pritiẽsti, ia (prìtiesia), prìtiesė tr. J, NdŽ 1. Sb, Bsg, Sml, Mšk daug patiesti ko ant paviršiaus, prikloti: Kap kas tų audeklų labai daug prìtiesia an pievos, kolei kiek išbąla Pv. Pilnas kluonas buvo pritiẽstas audeklų Kvr. Našlė drobės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkloti — (dial.) tr. užkloti: Katra serga, ančkloju šiltesnį adejalą Trš. Tą krūvą apklok šiaudais, antklok lentomis ir prislėk akmenimis rš. | Medis pusę dirvos antklodavo savo šešėliu rš. kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkloti — tr. 1. SD222 aptiesti, apdėstyti, apskleisti: Pievą audimais apkloti K. Laukai sniego apklotì Dgl. Tais lapeliais pievos apklotos FrnS174. Grabas buvo apklotas brangiais vainikais rš. [Stepuko šeimininkė] staiga nukišo ranką užantin ir ištraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkloti — 1. tr. K, J truputį nukloti, atidengti apklotą: Tat sakydama atklojo Onelę Žem. | refl. intr., tr.: Atsiklojusi moteriškė gulėjo šonu rš. Mėgink, kur tik galėdamas, pats sau patarnauti, vandenio atsinešti, patalą atsikloti ir pasikloti Vaižg. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškloti — tr. 1. visą užtiesti, išgrįsti, išmušti: Išklos takus gelumbe Jnš. Menės asla taip pat buvo išklota žvėrių kailiais A.Vien. Ežys pasidirba kinį, iškloja jį lapais, sausomis žolėmis ir lapkričio mėnesyje atsigula savo naujame patale Blv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kloti — kloti, ja, jo 1. tr. SD333, R tiesti, dėti, guldyti ką ant paviršiaus: Lentas klojo ant tako Kp. Skyniau skyniau skynimėlį, klojau klojau klojimėlį Krkn. O ką kalba apynėlis, iš žemės dygdamas, iš žemės dygdamas? – Jei jūs manęs neprismeigsit, aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudeginimas — nudẽginimas sm. (1) → nudeginti: 1. SD382, KI3 Ražienų nudeginimas rš. 2. refl. Nuo nusidẽginimo gerai gyslalapiai prikloti Jnšk. 3. nudegusi vieta: Nudẽginimas vis labyn diegia Grž. | refl.: Da rankos nusidẽginimas žymu Kt. deginimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukloti — tr. 1. aptiesti, apdengti, apdėti kuo: Visi suolai nukloti laikraščiais Pc. Tai aš nukločia kelelį drobelėm LTR(Klt). Stalas buvo valgiais nuklotas rš. Skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą kepina saulė nenaudingą plotą A.Baran. Te nuklojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakloti — tr. 1. R patiesti: Plytelės, lentelės iš marmuro asloj paguldytos, paklotos SD3. Padėjęs šaukštą, paklojo rankas ant stalo ir padėjo galvą I.Simon. Tik išaudė ir jau audeklus ant pievos paklojo Švnč. Priderėtų dar pri stalo pakloti ant žemės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”